KADA JE POTREBNO DA VIDITE SVAKI DETALJ KAKO ZAISTA IZGLEDA

Terestrička fotogrametrija pruža fantastične rezultate za potrebe dokumetacije postojećih objekata u pravoj teksturi i boji i zajedno sa drugim metodama merenja proizvodi 3D mesh modele koji pronalaze primenu u inženjerskim aplikacijama kao i u digitalnim animacijama

FASADE
OBJEKATA

The dimensions of façades and window openings are usually determined by direct measurements using tapes and teodolites. These direct methods are time consuming and risky for operators, so indirect approaches are needed.

KONZERVACIJA
KULTURNIH DOBARA

Pojedine objekte nije moguće obezbediti na adekvatan način kako bi se fizički izvršila inspekcija i prikupili podaci. Fotogrametrijski pristup uz pomoć drona, kamere visoke rezolucije i odgovarajućih programa za obradu podataka snimanja, omogućava proizvodnju 3D Mesh modela u pravoj veličini, teksturi i boji. Iz takvog modela moguće je proizvesti tipične auto cad crteže, planove, elevacije, preseke i detalje. Ova metoda u kombinaciji sa 3D laserskim skeniranjem daje najbolje rezultate . Manastir Hopovo Fruška Gora

VIZUELNA
INSPEKCIJA OBJEKATA

Nadzor nad objektom je jedan od vitalnijih zadataka na upravljanju projektom-objektom. Angažovanje stručnjaka da fizički izvrše inspekciju povećava trošak a ako se uz to doda trošak opreme za visinske radove i građevinske skele kao i vreme koje je potrebno da se sve to obezbedi, dolazi se do zaključka da ustvari fotogrametrija sve to može da zameni i troškovi značajno umanje. Svi podaci se mogu prikupiti i digitalni modeli i izveštaji podeliti sa stručnjacima kako bi uradili dalje analize i zatim dali preporuke o adekvatnom upravljanju nepokretnosti .

ARHITEKTONSKA
DOKUMENTACIJA

Za pojedine projekte krajni proizvod su tipični arhitektonski crteži verni stvarnom stanju objekta, dimenzijama i detaljima. Do arhivskih crteža ponekad je jako teško doći, to podrazumeva vreme i na kraju oni vrlo često ne odgovaraju stvarnom stanju objekta. Upravo na osnovu 3D laserskog skeniranja i fotogrametrijskog snimanja moguće je dobiti digitalni zapis koji odgovara stvarnom stanju iz kojeg se dalje mogu nacrtati arhitektonski crteži koji sadrže sve datalje u pravoj veličini i međusobnom odnosu .

PREDNOSTI TERESTRIČKE FOTOGRAMETRIJE

Bliska Inspekcija

Stvaran Izgled

Prava Tekstura i Boja

Auto Cad ,OBJ ,PLY, TIFF,PDF

TOP