POUZDANA I INOVATIVNA REŠENJA

Kontaktirajte nas i saznajte šta možemo da uradimo za vas

3D LASERSKO
SKENIRANJE

Za razne vrste i faze projekata iz oblasti arhitekture, građevine, mašinstva uz pomoć 3D laserskog skeniranja možemo da izradimo digitalnu dokumentaciju, 2D i 3D modele i crteže, BIM modele sa svrhom obezbeđivanja tačnih podataka o obliku i dimenzijama objekata i na taj način omoguće lakše, preciznije i optimalnije projektovanje i izvođenje a samim tim i racionalizuju troškove.

Indiksiran Oblak Tacaka

Registrovan oblak tačaka predstavlja vekorski 3D prikaz objekta u pravim dimenzijama , boji i teksturi .

2D Auto Cad dokumentacija

Na osnovu oblaka tacaka možemo da izradimo arhitektonsko-gradjevisnke ,mašinske kao i crteže posebne namene .

3D Cad models

Višestruko zakrivljene površine objekata možemo da modelujemo i prikažemo u Auto Cad 3D na osnovu 3D Laser skeniranih oblaka tacaka

BIM modeli

Na osnovu 3D Laserskih skeniranja možemo da izradimo BIM model LOD 300 i na takav nacin pružimo osnovu za dalje projektovanje i razvoj projekta

Kontrola izgradnje objekata

Nezavisna merenja tokom gradnje objekata obezbedjuju proveru u odnosu na projektovane vrednosti, dimenzije i lokaciju elemenata

Topografske Mape

Topografske mape raznih namena i razmere pripremljene za dalju upotrebu u Auto Cad i Civil 3D


Construction Verification

3rd party surveys by using laser scanning data making clash detection , shape and size comparison easier and more accurate , during Construction stages of the project

MERENJE POSTOJEĆEG
STANJA OBJEKTA

Merenje postojećeg stanja objekata, kao precizna metoda snimanja, koristi se pre izgradnje, tokom ili posle izvršene gradnje objekta. Ovakav način digitalne dokumentacije upotrebljava se za verifikaciju geometrije tokom građenja ili za potrebe izrade detaljne tehničke dokumentacije za potrebe računanja površina. Na osnovu preciznih merenja izrađujemo osnove - plan objekta, preseke, elevacije i fasade. Nivo detaljnosti na crtežima prilagođavamo potrebama projekata. Krajnji proizvodi podrazumevaju Auto Cad 2D modele, crteže, mape i Auto Cad 3D modele.

ZGRADE

Svakako najveći potencijal 3D lasersko skeniranje pokazuje na primeru zgrada, odnosno objektima nisko gradnje. Postojeća dokumentacija je često nedostupna, neprecizna a ili neodgovara stvarnom stanju. Tu se pre svega misli na raspored i dimenzije prostorija, dimenzije i lokaciju prozora i vrata, zatim lokaciju elektro mehaničkih instalacija. Nepotpuni i netačni postojeći podaci praktično daju pogrešne informacije tokom projektovanja a kasnije to podrazumeva probleme tokom izvođenja jer se elementi i oprema ne uklapaju. Zatim dolazi do privremene obustave radova ili pojedinih pozicija, re-projektovanja, dodanih količina materijala. Sve to zajedno podrazumeva nepotreban dodatni trošak na projektu .

SANACIJA
FASADA

Digitalna dokumentacija fasada je od izuzetne važnosti za precizan proračun količina odnosno ukupnu kvadraturu za potrebe dizajna i izvođenja radova. Crteži izrađeni na osnovu laserskog skeniranja i fotogrametrijskih ortofotografija, omogućavaju svim učesnicima projekta jasan uvid u postojeće stanje, dimenzije, boje i teksture. Sa takvim informacijama, umanjuje se rizik pre-dimenzionisanja količina materijala, roka i troškova izvođenja radova sanacije.

DOKUMENTACIJA
KULTURNIH DOBARA

Dokumentacija kulturnih dobara je proces prikupljanja relevantnih podataka za potrebe stručnih timova koji se bave konzervacijom, sanacijom, planiranjem i upravljanjem kulturnih dobara. 3D laser skeniranje je bezkontaktna metoda snimanja, merenja, dimenzija objekta, tekstura površina predstavljenih u pravim bojama. Rezultat skeniranja je oblak tačaka visoke rezolucije pripremljen za dalju upotrebu u Auto Cad-u ili programima za pravljenje Mesh modela.


RAFINERIJE I INDUSTRIJSKA POSTROJENJA

3D Lasersko skeniranje omogućuje optimizaciju inspekcijskih obilazaka postrojenja kao i racionalnije održavanje objekta. Modeli izrađeni na osnovu 3D laserskog skeniranja zajedno sa propratnom dokumentacijom mogu biti upotrebljeni za potrebe "brown field" projekata odnosno unapređenje i optimizaciju postojećih postrojenja. Oblaci tačaka laserskog skeniranja sa svojom dokumentacijom praktično predstavlja digitalizovano faktičko stanje objekta, bez kojeg sva dalja planiranja, projektovanja i izvođenja i održavanja nisu moguća na optimalan i finansijsko efikasan nacin.

PREDNOSTI 3D LASERSKOG SKENIRANJA

Fast & Thorough

Accurate

Cost Effective

Safe

TOP